You are here

Rawpixel.com
14/09/2018 to 20/12/2019

Oplossingsgericht werken biedt zoveel meer mogelijkheden dan one-on-one coaching. De principes en technieken worden ook gehanteerd om de gesprekken en processen binnen organisaties aangenamer, vlotter en doelgerichter te laten verlopen.

Tijdens  de SF-Toepassingsdagen richten we ons telkens op één organisatietoepassing van het Oplossingsgerichte model. Je leert er specifieke tools hanteren en er is ruimte om concrete cases te bespreken. En het is een ideale gelegenheid om je netwerk van sf collega's uit te breiden.

 

2018

SFTD-16. Feedback geven en ontvangen: 9 nov. 2018

We weten dat een goede samenwerking tot goede resultaten leidt. Dat is belangrijk voor organisaties en bij uitbreiding voor elke plek waar mensen samenkomen, samenwerken of samenleven. Maar hoe slagen we erin om het beste uit elkaar naar boven te halen? Feedback geven en feedback ontvangen is daarbij cruciaal. Het helpt je om te leren van elkaar, en het verhoogt de kans op een plezierige en productieve samenwerking. We bekijken feedback in de ruime zin van het woord. Het zijn zowel conversaties waarbij we waarachtig bevestigen en waarderen van wat goed zit, maar ook over het constructief kunnen verwoorden van wat best anders moet. 
Dit vraagt om een veilige en open context, maar ook om een aantal vaardigheden. 
In het oplossingsgericht werken focussen we op het gewenste resultaat. En dat doen we ook in goede feedbackgesprekken. Het feedbackgesprek moet immers tot iets bijdragen of ergens toe leiden waar we met z’n allen beter van worden. Deze focus geeft richting aan je gesprek en draagt bij tot het constructieve karakter ervan. Het haalt het gesprek weg van datgene wat niet werkt en brengt het naar datgene wat werkt of zou kunnen werken en wie of wat daartoe kan bijdragen.

Op het einde van deze dag:

 • heb je geoefend met het geven en het ontvangen van feedback;
 • heb je elkaar gecoacht rond het geven en ontvangen van moeilijke kritiek;
 • heb je zicht op hoe je als organisatie een constructieve feedback cultuur kan creëren;
 • en hoe feedbackgesprekken een wezenlijk onderdeel zijn van functionering- of evaluatiegesprekken en deze zelfs kunnen vervangen.

 

SFTD-17. De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

Als lid van de Raad van bestuur van een organisatie ben je in belangrijke mate verantwoordelijk voor het strategisch, financieel en personeelsbeleid. Geen sinecure als je weet dat je slechts 8 à 10 keer samenkomt op jaarbasis. Het is dan niet alleen belangrijk dat je goed weet wat jouw specifieke meerwaarde is voor de RVB, maar ook dat je ten alle tijde op een doortastende manier grip krijgt op diverse situaties om goede beslissingen te nemen.

De kunst om accurate vragen te stellen is daarbij onontbeerlijk. En net daar kan de oplossingsgerichte methode van grote meerwaarde zijn. Zo bevraagt de beoefenaar van SF graag de gewenste situatie of de richting waar de organisatie naartoe wil evolueren. Zoekt hij eerder naar troeven dan naar mankementen om te weten of iets kan slagen. Onderzoekt hij graag het positieve verschil om te onderzoeken waar progressie mogelijk is. En heeft hij een helder zicht op de belangrijke aandachtspunten voor de organisatie om beslissingen te kunnen nemen over volgende stappen.

Op het einde van de dag:

 • heb je geoefend met de oplossingsgerichte vraagstelling binnen raden van bestuur;
 • heb je kennis gemaakt met concrete illustratieve cases;
 • heb je zicht op hoe jij het oplossingsgericht werken subtiel kan introduceren binnen je raad van bestuur.

 

2019

SFTD-18. Verandermanagement: 15 februari 2019

“Change is happening all the time. Our task is to identify useful change and amplify it.” Mark McKergow

Verandering is onvermijdelijk. Ofwel willen we zelf veranderen, ofwel dringt verandering zich op door een wending in het beleid of evoluties binnen de markt.  De meeste change management approaches proberen de verandering die op hen afkomt te beheersen, de toekomst strak te plannen en alle stappen daarnaartoe te controleren.

Binnen het oplossingsgerichte paradigma gaan we surfen op die verandering. Gewenst of niet, we gaan op zoek naar de opportuniteiten die de verandering met zich meebrengt. We putten veerkracht uit de manieren waarop we in het verleden met verandering zijn omgegaan. We beitelen de doelstellingen in steen maar verkennen onze gewenste situatie. We houden niet vast aan een blauwdrukplan om daar te geraken maar gaan stap voor stap op weg, steeds bereid om een andere weg in te slaan naar onze gewenst situatie.

Tijdens deze dag: 

 • maak je kennis met de “User’s guide to the future” van Mark McKergow;
 • bespreken we best practices op het vlak van verandermanagment;
 • onderzoeken we hoe jij een katalysator van verandering kan zijn binnen je organisatie;
 • laten we ons inspireren door het 7E model om vanuit verschillende invalshoeken verandering te vergemakkelijken.

 

SFTD-19. Zelfsturende teams: 29 maart 2019

In snel veranderende en complexe contexten is de kracht van self-managing teams al veelvuldig bewezen. Zelfsturende teams beslissen zelf over hoe ze op de best mogelijke manier hun verantwoordelijkheden opnemen, wie welke taken uitvoert, wat de beste planning is… Een van de doelen hierbij is dat medewerkers een hogere betrokkenheid vertonen bij het werk en dat de troeven van iedereen in het team maximaal aan bod kunnen komen.

Oplossingsgerichte conversatietechnieken en interactievaardigheden kunnen deze samenwerking aanzienlijk vergemakkelijken. Tijdens deze workshop verkennen we op een oplossingsgerichte manier de basisprincipes van zelfsturende teams en toetsen we die aan de ervaringen van de deelnemers. Samen bedenken we mogelijkheden en strategieën om met zelfsturende teams of aspecten ervan aan de slag te gaan in organisaties.

 Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in de principes van zelfsturende teams en wat er nodig is om deze optimaal te laten werken;
 • heb je ervaren wat de voordelen zijn van zelfsturende teams;
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten; 
 • en heb je een zicht op hoe jij van start zou kunnen gaan met zelfsturende teams in je organisatie of als coach/consultant.

 

SFTD-20. Team strategie: 17 mei 2019

Niemand zal ontkennen dat het goed is om een doel voor ogen te hebben. Een strategisch plan is essentieel om als organisatie ergens te geraken. Anderzijds worden we geconfronteerd met zoveel verandering dat het plan een dag na de strategische meeting bij wijze van spreken al aan herziening toe is. “No plan survives contact with reality.” De nood aan een duidelijke richting staat op gespannen voet met de nood aan flexibiliteit.

Oplossingsgerichte strategische meetings gaan op beide noden in. We starten met het verkennen van de gewenste toekomst. Eerder dan doelen en paden te identificeren naar die gewenste toekomst, werken we met wat John Brooker “enabling factors” noemt: aandachtspunten die ons helpen om de gewenste situatie te bereiken. Hiermee wordt de nood aan richting verzoend met de nood aan flexibiliteit. 

Oplossingsgerichte strategische meetings bieden ook een antwoord op een bijkomende uitdaging, nl. Hoe krijgen we iedereen mee. Binnen de Oplossingsgerichte aanpak laten we de strategie op een participatieve manier tot stand komen en stimuleren we ieders betrokkenheid.

Op het einde van deze dag 

 • heb je inzicht in de oplossingsgerichte methode en hoe deze verandering met strategie verzoent;
 • heb je een zicht op de belangrijkste stappen in strategie-ontwikkeling;
 • heb je facilitatie-technieken ervaren om in groep tot een nieuwe strategie te komen.

 

SFTD-21. Loopbaanbegeleiding: 13 sept. 2019

Mensen zijn voortdurend in beweging en een beroepsleven is één lange tocht vol avontuur en verrassingen. Het is onmogelijk om dit pad helemaal uit te stippelen. Het verloopt dynamisch als een organische resultante van goede timing, activiteiten, opportuniteiten en connecties. 
Wie ergens vastzit of niet gelukkig is kan een beroep doen op loopbaanbegeleiding. Deze kan intern of extern in de organisatie plaats vinden en helpt je om te exploreren hoe je ‘beste plek’ eruit ziet, hoe je daar op de beste manier kan naar zoeken. Het gaat lang niet alleen over wat je precies wil doen, maar ook over je waardes, je drive, met wie je wil werken, voor welk doel, op welke plek, onder welke omstandigheden. Context is daarbij vaak even belangrijk als jobinhoud. Het gaat over wat er op dit moment in je leven voor gaat zorgen dat deze job bij je past. 
De oplossingsgerichte manier van loopbaanbegeleiding brengt de klant nog meer in de “driver’s-seat”, zodat hij zijn eigen oplossingen en oplossingsstrategieën ontdekt en kan gebruiken, zijn keuzes nog kan verbreden zodat hij zich nog meer gemotiveerd en zelfzeker voelt.  Samen navigeren we door het landschap van successen en mogelijkheden en zoeken we naar realiseerbare stappen, naar de beste fit, namelijk deze die op dit moment het meeste garantie biedt op voldoening en ontplooiing. 

Aan het einde van deze dag:

 • begrijp je beter wat “Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding” is;
 • heb je uitgewisseld over de bekende uitdagingen bij loopbaanbegeleiding;
 • heb je inhoudelijk geleerd van elkaar: wat werkt goed en wat niet in loopbaanbegeleiding;
 • heb je kennis gemaakt met een aantal ‘micro-tools’ voor
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten.

 

SFTD-22. Het nieuwe leiderschap: 18 okt. 2019

Deze dag is een ontdekkingstocht naar hoe je als inspirerende leider mensen in beweging brengt, zowel in als buiten je organisatie. De oude beheersmatige modellen van leiderschap zijn  passé en ontoereikend voor de organisaties van vandaag. Daar zijn de kreten veeleer zelfsturing, talenten, lean en agile werken. Alles verandert immers voortdurend, hiërarchieën staan snelheid en ondernemerschap in de weg. 
In deze workshop experimenteren we op een interactieve manier met enkele basisprincipes die beschreven staan in het boek van Mark McKergow en Helen Bailey: “Host leadership, six new roles of engagement”. We leren hoe we door minder te controleren  en meer vertrouwen te geven ook het beste te zien krijgen van de mensen in onze organisaties.

Aan het einde van deze dag:

 • heb je elkaar oplossingsgericht gecoacht rond je eigen leiderschap;
 • zie je weer scherper wanneer mensen in beweging komen en blijven;
 • heb je nieuwe en frisse inzichten over het nieuwe leiderschap voor je organisatie;
 • heb je op een oplossingsgerichte manier samengewerkt met andere experten.

 

SFTD-23. Interviewen - enquêteren - bevragen: 29 nov. 2019

Vaak werken we in organisaties met vragenlijsten of interviews om de kwaliteit van mensen en diensten te meten, te vrijwaren of te verbeteren. 

Vragenlijsten, interviews en surveys zijn dan ook heel frequent gebruikte manieren om in kaart te brengen of we nog op de goede weg zijn. De assumptie die velen hebben bij het gebruik van deze instrumenten, is dat we eerst een analyse van de problemen moeten maken om ze daarna te kunnen oplossen. De focus van de vragen gaat bijgevolg al snel uit naar alle mogelijke problemen of hindernissen en de instrumenten zelf creëren soms paradoxaal genoeg, problemen die er eerst niet waren. Er ontstaat snel een sfeer van wantrouwen, achterdocht en een reflex van verdediging.    

 • Is onze kandidaat werknemer wel de best mogelijke voor de job? (recrutering)
 • Zijn onze mensen nog voldoende tevreden en gemotiveerd? (tevredenheidsenquête)
 • Functioneert onze leidinggevende nog goed? (360* feedback)
 • Is deze nieuwe leverancier wel betrouwbaar? (interview) 

Waar we soms niet genoeg bij stilstaan is dat de manier waarop we vragen stellen, meteen een effect heeft op de persoon die we ondervragen, op zijn/haar beleving en gedrag en op de relatie tussen ons beiden. De aard van de vragen zal maken dat mensen zich in hun kracht voelen, zich gewaardeerd weten, graag met ons willen samenwerken, of dat ze zich bedreigd, falend, incompetent, of schuldig voelen. Als we ondoordacht bevragen, kan onze manier van bevragen zelf in de weg staan van datgene wat we het meeste willen: coöperatie, succes en vooruitgang,   

Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in hoe je op een oplossingsgerichte manier nuttige informatie kan ophalen;
 • heb je ervaren welke positieve effecten deze aanpak heeft;
 • en heb je geoefend en elkaar gecoacht in oplossingsgerichte interviews. 
opleiding oplossingsgerichte toepassingen
Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen & Anton Stellamans

Deze dagen worden gehost door Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen en Anton Stellamans. Ze hebben een brede ervaring op het vlak van de toepassing van SF binnen organisaties. Meer info over hen vind je hier. Op sommige dagen nodigen we ook gasttrainers uit.

Data & thema's

2018

 • Intervisie faciliteren: 23 februari 2018
 • Bemiddelende gesprekken: 30 maart 2018 
 • Persoonlijke veerkracht: 4 mei 2018
 • Feedback geven en ontvangen: 9 nov. 2018
 • De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

2019

 • Verandermanagement: 22 februari 2019
 • Zelfsturende teams: 29 maart 2019
 • Team strategie: 17 mei 2019
 • Loopbaanbegeleiding: 13 sept. 2019
 • Het nieuwe leiderschap: 18 okt. 2019
 • Interviewen - enquêteren - bevragen: 29 nov. 2019

Voor wie?

Leidinggevenden, coaches, docenten, loopbaanbegeleiders en HR consultants. Je hoeft geen voorkennis te hebben over SF. Interesse is voldoende.

Om het leren te bevorderen werken we met een groep van minimum 8 en maximum 20 personen.

Timing: Ontvangst vanaf 9u. Start om 9:30 tot 17u.

Lokatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Prijs per dag:
For profit: 250€ (ex 21% BTW)
Non profit: 200€ (ex 21% BTW)
Incl. vegetarische lunch en cursusmateriaal

Je inschrijving is definitief na ontvangst van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. 

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.